"Водстрой ВТ" АД

Строителство, Инженеринг за техническа помощ, Проектиране, Маркетинг, Отдаване под наем на дълготрайни материални активи, Изграждане и реконструкция на Пътни обекти, ВИК Обекти, Жилищни и административни сгради, Корекции на реки, ХМС обекти, Промишлени обекти, Инфраструктурни обекти.

Home

За нас

"ВОДСТРОЙ ВТ" АД гр. В. Търново е регистрирано по Търговския Закон с Решение № 1860 на Великотърновски окръжен съд. Акционерно дружество с основен капитал 440 594 лева и предмет на дейност: СТРОИТЕЛСТВО,ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ, ПРОЕКТИРАНЕ, МАРКЕТИНГ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ И ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.

Дружеството притежава:

Сертификат за "Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 9001:2008.

"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...
"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...

 

Сертификат по стандарта OHSAS 18001:2007.

Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007

Сертификат по стандарта EN ISO 14001:2004.

Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004

 

- удостоверение No I - 012557.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No I - 010701.

Удостоверение
Удостоверение

- удостоверение No II - 003315.

Удостоверения
Удостоверения

 

- удостоверение No III - 003785.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No IV - 006087.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No V - 008715.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България.

ISOBG

През дългогодишната си - близо петдесет годишна история на развитие, "Водстрой ВТ " АД преминава през няколко етапа на промени на министерства и ведомства. От 1998 дружеството е приватизирано.

"Водстрой ВТ" АД гр.В.Търново има право да променя движимата и недвижима собственост, чрез придобиване и отчуждаване на същата. Може да притежава ценни книжа, търговски марки, различни видове интелектуална собственост, ноу-хау и права върху изобретения.

Предметът на дейност, който е регистриран в съдебното решение на дружеството намира практическа изява в извършване на различни видове строителство - хидромелиоративно, гражданско, промишлено, хидротехническо, водоснабдяване и канализации и др. Успоредно с това се извършват и различни видове услуги с автотранспорт и механизация. "Водстрой ВТ" АД гр. В. Търново извършва:

  • Проектиране и строителство на хидромелиоративни и хидротехнически обекти като: язовири, напоителни и отводнителни системи и съоръжения, помпени станции, капково напояване.
  • Проектиране и строителство на обекти с промишлено и гражданско предназначение;
  • Проектиране и строителство на водоснабдителни и канализационни системи.
  • Проектиране и строителство на обекти на хранително-вкусовата промишленост;
  • Изграждане на съвременни екологични обекти;
  • Услуги с автотранспорт и строителна механизация;
  • Консултантски услуги и др.

В дружеството работят специалисти с висше образование, със средно-специално и средно-техническо образование, и високо квалифицирани работници и механизатори.

В зависимост от договорираните обекти дружеството увеличава състава си многократно съобразно необходимостта от работна ръка и специалисти. При необходимост ползваме услугите и на под изпълнители за определени видове работи на договорни начала.

Сертификати

Дружеството притежава:

Сертификат за "Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 9001:2008.

"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...
"Система за Управление на Качеството" по стандарта UNE-EN ISO 900...

 

Сертификат по стандарта OHSAS 18001:2007.

Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007
Стандарт OHSAS 18001:2007

Сертификат по стандарта EN ISO 14001:2004.

Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004
Стандарт EN ISO 14001:2004

- удостоверение No I - 012557.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No I - 010701.

Удостоверение
Удостоверение

- удостоверение No II - 003315.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No III - 003785.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No IV - 006087.

Удостоверения
Удостоверения

- удостоверение No V - 008715.

Удостоверения
Удостоверения

 

- удостоверение за членство в Камарата на Строителите в България.

ISOBG

Free business joomla templates